• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOSPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ikanat.pl. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców i innych podmiotów posiadających zdolność prawną, zainteresowanych ofertą Sklepu.  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.ikanat.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, firmę IKANAT Sp. z o.o. , z siedzibą w Zamościu kod 22-400 przy ul. Elizy Orzeszkowej 22/9 i posługującą się numerem NIP: 9223057875 i REGON: 369820987 ,

  2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

1) adres pocztowy: Elizy Orzeszkowej 22/9, 22-400 Zamość

2) adres poczty elektronicznej: biuro@ikanat.pl

3/ telefon 727 943 915   1. Definicje:

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ikanat.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia zakupu Produktów.

KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu:

- konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (art. 221 K.c.).

- przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 K.c. oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

- przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

SPRZEDAWCA - firma IKANAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu kod 22-400 przy ul. Elizy Orzeszkowej 22/9 i posługującą się numerem NIP 9223057875 i REGON 369820987,

REGULAMIN – poniższe zasady działania Sklepu Internetowego www.ikanat.pl .

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków dostawy i sposobu płatności.

KONTO- zbiór zasobów gromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym zbierane są informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym gromadzone są wybrane przez Klienta Produkty lub usługi będące przedmiotem zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikowania danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ikanat.pl .

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i innych zmianach oferty Sklepu i jego bieżącej działalności.

DNI ROBOCZE - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wszelkich uprawnień osób, których dane dotyczą, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności., z którą można się zapoznać na stronie Sklepu pod adresem www.ikanat.pl

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i spełnia wszystkie jego dyspozycje.

  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.ikanat.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych
w Sklepie Internetowym www.
ikanat.pl w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

Klient/Usługobiorca może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W formularzu rejestracji Klient/Usługobiorca poproszony zostaje o podanie informacji w zależności od formy prawnej w jakiej wystąpi w danej transakcji.

Konsument podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres poczty e-mail i nr telefonu a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę firmy, dane adresowe, nr NIP, telefon i adres poczty e-mail. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest Klientom nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. W każdej chwili
i bez podania powodu, Klient może żądać usunięcia Konta poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Sprzedawcy/Usługodawcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
biuro@ikanat.pl lub też pisemnie na adres siedziby firmy.

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie Internetowym.

Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane jest przy pomocy formularza Zamówienia/Koszyka zakupów, w którym Klient określa asortyment towaru i jego ilość, a po zatwierdzeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru. W tym miejscu jeżeli Klient nie jest zalogowany na swoim Koncie, loguje się lub podaje dane adresowe poprzez formularz nie wymagający rejestracji. Realizacja płatności kończy proces realizacji zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo w momencie zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta/Usługobiorcę.

c) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera jako usługi elektronicznej świadczonej
w ramach Sklepu Internetowego.

Zapisanie się i zgoda Klienta na korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie Sklepu: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje periodyku, zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zgodę na otrzymywanie Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub z chwilą składania zamówienia.

Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdej chwili i bez podania przyczyny. Klient może zrezygnować z realizacji tej usługi elektronicznej poprzez formularz załączony do każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem biuro@ikanat.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a/ komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b/przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub inne o podobnych parametrach,

c/ dostęp do poczty elektronicznej,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

2.3 Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
z prawem, mając jednocześnie na uwadze przyjęty obyczaj, poszanowanie praw autorskich i własność intelektualną Sprzedawcy.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, spamu czy innych treści promocyjnych.

2.4 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

Wszelkie reklamacje związanie z nieprawidłowym działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Firmy Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty e-mail biuro@ikanat.pl .

Dla sprawnej realizacji żądań Usługobiorcy zaleca się by w opisie reklamacji znalazły się informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, daty ujawnienia wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe
i oczekiwania Usługobiorcy. Zalecenia te, poza opisem, nie są jednak wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b niniejszego Regulaminu.

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto to znaczy, że zawiera wymagane prawem podatki. Łączna cena Produktu może jednak zawierać dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru do Klienta lub koszty związane z dodatkowymi usługami, na które zdecydował się Klient, np. opakowanie prezentowe towaru.

3.3 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail.

3.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie kieruje Zamówienie do realizacji. Czynność ta zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość tą należy traktować jako zobowiązanie do realizacji Zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zapis treści Umowy Sprzedaży jest utrwalony w systemie informatycznym Sklepu i jednocześnie udostępniony Klientowi poprzez zapisy niniejszego Regulaminu i potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail, o której mówi pkt. 3.1 Regulaminu.

3.5 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treści jest zgodna z Regulaminem.4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a/ płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

b/ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c/płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

d/płatności kartą płatniczą.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej odbywają się za pośrednictwem serwisu Sky-Pay .
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto nr: 36 1950 0001 2006 0059 1332 0002

Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem http://ikanat.pl/news/n/113/Sposoby-platnosci

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU.

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.ikanat.pl dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane
z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie
z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

  3. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  4. Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być dorozumiane jako jej uznanie.

  5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego.

  6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

  7. Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR7.1. Klient będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji towaru przy wykorzystaniu wielu pozasądowych sposobów rozpatrywania takich sporów w szczególności:

a/ jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b/ jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl .

Powyższą pomoc Klient może również otrzymać pod następującymi adresami serwisów internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

d/ złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

8.1 Klient bez podania jakiejkolwiek przyczyny ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi a także Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Koszty zwrotu towaru poniesie Klient z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwrócić mu koszty przesyłki zamówionego Produktu do wysokości najtańszej opcji, która była dostępna w ofercie w dniu złożenia Zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę
w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru, zachowując termin do odstąpienia od Umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przekazać na adres siedziby Firmy Sprzedawcy lub adres poczty e-mail tj. biuro@ikanat.pl Formularz oświadczenia można znaleźć na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Zwracany Towar należy odesłać na adres ul. Elizy Orzeszkowej 22/9 kod 22-400 Zamość nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.2 Skutki odstąpienia od Umowy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient składając Zamówienie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie w dostarczonym do Sprzedawcy formularzu zwrotu.

8.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według indywidualnych życzeń i wskazań Konsumenta,

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia/użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 • w której Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie żądał aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
I PRZEDSIEBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA.

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Mogą to być osoby fizyczne dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla realizacji przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy - podmioty posiadające osobowość prawną lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu. Na Kliencie ciąży obowiązek sprawdzenia w jakim stanie odbiera Towar od przewoźnika.

9.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

9.6 W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn w formie stosownego oświadczenia.

9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

9.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i prawne Polsce ulega szybkim zmianom Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych dla jego działalności przyczyn do których należą: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności
i dostawy, zmiany działalności systemu teleinformatycznego spowodowane postępem technologicznym - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – powołane w pkt. 1.3 oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.